Specialskole tilbud

Specialskolen i Hareskoven er et skoletilbud der henvender sig til den gruppe af børn og unge der ikke kan fungere i eksisterende specialskoletilbud. En specialskole for børn og unge med behov for vidtgående specialundervisning.

​Vi ønsker at skabe en sund, glad og harmonisk skoledag, med udgangspunkt i barnets hele udvikling.

Skolen tilbyder et lille overskueligt og trygt miljø. Undervisningen er tilrettelagt så den tilgodeser hver enkelt elevs faglige niveau.

Dagen er tilrettelagt med en høj grad af struktur og forudsigelighed.

Lærerne har, ud over deres læreruddannelse, også uddannelse i og erfaring med, at støtte og vejlede eleverne i deres sociale og personlige udvikling.​

Dagbehandlingstilbud med specialundervisning oprettet i henhold til lov om social service §32 og folkeskolens §22 stk. 5.

Værdigrundlag

Skolens hverdag er præget af et dynamisk humanistisk og holistisk menneskesyn og de grundlæggende værdier er respekt, anerkendelse, nysgerrighed, tillid og nærvær.​

Eleven er i centrum på Specialskolen i Hareskoven.

Et tæt skole-hjem samarbejde betragtes som en forudsætning for elevens optimale udvikling og et godt skole/hjem samarbejde opbygges gennem ærlighed, åbenhed, tryghed, tillid, respekt og dialog.​

Vi har set, hvor indgribende det er i børnenes selvforståelse, at de voksne giver op og vi har set hvor uoverstigelig skolegang er blevet, fordi kravsituationer og præstation, bliver et dagligt pres udefra, der griber ind og bekræfter det negative selv-billede, så barnet ikke kan mærke sin egen nysgerrighed og sunde virketrang, men derimod kommer til at ligge “krig med verden”.​

Vores tilgang er

 • afspænding i forhold til kravsituationer
 • afspænding af præstations forventning
 • udgangspunkt i barnets muligheder og aktuelle situation
 • et roligt, afspændt, rummeligt, overskueligt og struktureret miljø.

Vi oplever, at så snart barnet har ro på det indre plan, viser det straks nysgerrighed i forhold til sin omverden.

​Overordnede mål for eleven

 • At forberede eleven til et aktivt ungdoms og voksenliv
 • At eleven gives mulighed for at udvikle en høj grad af livsmod- og glæde
 • At eleven undervises i folkeskolens fagrække og får mulighed for at tage afgangsprøve.
 • At tage udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer med respekt særpræg, interesser og personlighed.
 • At tilstræbe at give eleven en så høj grad af selvstændighed, selvtillid, selvværd, social og praktisk selvhjulpen hed, så den enkelte bliver bedst mulig rustet til at klare fremtiden og vores samfunds struktur og organisation.
 • At tilbyde eleven tryghed og overskuelighed i et vel tilrettelagt læringsmiljø.
 • At undervisningen og de socialpædagogiske aktiviteter er relevante og nærværende for eleven
 • At fremme elevens sociale forståelse og evne til at indgå i sociale sammenhænge
 • At give eleven så nyttige arbejdsvaner og rutiner som muligt.
 • At eleven får de bedste betingelser for koncentration og opmærksomhed.
 • At eleven møder en hverdag som er  begribelig, håndterbar og meningsfuld.
 • At motoriske aktiviteter bliver en naturlig del af elevens hverdag.​

Mål for skolesamarbejdet

At styrke og udvikle et skole-hjem samarbejde, der bygger på gensidighed og fællesudvikling.

At styrke og udvikle forældrenes indbyrdes kontakt og samarbejde​

Mål for ansatte

At give tilbud baseret på faglig viden inden for undervisning og socialpædagogik.

At fastholde en dynamisk pædagogisk praksis ved til stadighed at udvikle nye metoder og pædagogiske veje.

Personalet skal efter behov løbende tilbydes supervision, efteruddannelse og deltagelse i relevant kursusaktivitet.

Pædagogisk grundlag og praksis

Der arbejdes med forståelsen af vigtigheden af rytme, årstidens rytme, månedens rytme, dagens rytme. Det rytmiske gentagne, det rytmisk tilbagevendende opbygger tryghed og en forbundenhed, som danner den bedste grundlag for læring.

Dagsrytmen er den ene af vore hovedrytmer. Morgensang, hovedfag, efter frokost øve fag eftermiddag håndværksfag. Årsrytmens 4 fester har særlig plads.

Ligeledes arbejdes der med tanken om, at se mennesket som et helt menneske.

Det intellektuelle, de kunstneriske, håndværksmæssigeplan. Det tilstræbes gennem denne almendannelse at udruste eleverne bedst muligt til morgendagens voksentilværelse med dens stadig stigende udfordring. Gennem et balanceret forhold mellem teoretiske, kunstneriske og håndværksmæssige fag, er eleven udfordret til at udvikle sig bredt og lære egne styrker og svagheder at kende for derved at finde tillid til egen kunnen og værd.

Undervisning

Afgørende for undervisningen er at eleven kan se mening med egen udvikling og læring. Mange elever har flere nederlag og lavt selvværd med i bagagen. De har tillært sig nogle uhensigtsmæssige strategier, som har hjulpet dem igennem skoledagen.

Det er specialskolen i hareskovens opgave at lære eleverne nye og hensigtsmæssige strategier og handlemønstre, som kan opmuntre elevens nysgerrighed til igen at vække elevens faglig og sociale kompetence.

For at sikre læring for eleven fortsat udvikler sig og eleverne får forøget deres kompetencer i skolens fag, sker der både fortløbende dialog og evaluering af forløbet mellem lærerne/pædagogerne/eleverne. Det gælder både undervisnings og elevplan.

Det er ligeledes vores erfaring at elevens hjem er den vigtigste del af den samlede indsats omkring eleven. Så alle planer vurderes løbende af forældre i samarbejde med skolens personale.

Ligeledes er det meget vigtigt at eleven oplever forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen. Det afspejler alt arbejde på specialskolen i hareskoven. Det er en forudsætning for at eleven trives, udvikler både socialt og fagligt.

For at se hvordan eleven agere i forskellige situationer, tager specialskolen i hareskoven på udflugter der understøtter undervisningen og lejrskole.

Undervisning, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til barnets indlæringsvanskeligheder

Undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

Personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med undervisning og skolegang.

Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjemmemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisning af barnet.

Specialpædagogisk rådgivning til forældre eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for barnets udvikling

Fagrække, timetal og eksaminer

Specialskolen i hareskoven fagrække følger folkeskolens almindelige fagrækker. Alle elever i 1. til 9. klasse skal i henhold til folkeskolen undervises i tre fagblokke.

Humanistiske fag.

Dansk på alle klassetrin, engelsk på 3.-9. klassetrin, kristendomskundskab, historie på 3.-9. klasse og samfundsfag på 8. og 9. klasse.

Praktiske/musisk fag.

Idræt på alle klassetrin, musik på 1.-6.klassetrin. billedkunst på 1.-5.klassetrin. håndarbejde, sløjd og hjemkundskab inden 4.-7.klassetrin.

Naturfag

Matematik på alle klassetrin. Natur/teknik på 1.-6.klasse, geografi på 7.-9. klassetrin. biologi på 7.-9.klassetrin. fysik/kemi på 7.-9 klassetrin.

Der gives tilbud om undervisning i tysk på 7.-9. klassetrin.

Hvis en elev har store vanskeligheder i et fag, skønnes der om eleven kan fritages for undervisning i disse fag. Dette gælder ikke dansk og matematik.

Eleven får naturligvis anden undervisning i timerne i de pågældende fag.

Eleverne deltager i folkeskolens nationale test og afsluttende prøver i dansk, engelsk og matematik.

Kontakt Sozial-Service

Sozial-Service
v/Mai-Britt Petersen
Birketoften 20
3500 Værløse

Tlf: 44 84 12 58
Email: info@sozial-service.dk

CVR: 25793056

Sozial-Service